23 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται στην Δ. Ο. Υ.  για την ηλεκτροδότηση ακινήτων [άδειες που εκδόθηκαν από το 1995 εως σήμερα]

 • Αίτηση [ με αριθμό πρωτοκόλλου]
 • Άδεια οικοδομής [ με έγκριση και σφραγίδα πολεοδομίας για την ηλεκτροδότηση ακινήτου]
 • ΕΚΚΟ [ελάχιστο κόστος κατασκευής από μηχανικό] θεωρημένο από την πολεοδομία
 • Αρχικό πίνακα [θεωρημένο από μηχανικό]
 • Κατάσταση δικαιολογητικών *
 • Τελικό πίνακα [πραγματικών δαπανών - υπογεγραμμένο κ θεωρημένο από μηχανικό]
 • Όλα τα δικαιολογητικά κατά εργασία
 • Δήλωση εργασιών [μόνο για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών]
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 [θεωρημένη για το γνήσιο από ΚΕΠ ή Α.Τ.]
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου [φωτοτυπία]
 • Δηλώσεις εισοδημάτων [ε1 και ε9] από την έναρξη εργασιών
* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Αν τα δικαιολογητικά των δαπανών, έχουν υποβληθεί με τις δηλώσεις εισοδήματος ανά έτος πραγματοποίησής τους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι: "....τα δικαιολογητικά κατά εργασία έχουν υποβληθεί στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, ετών....."
 • Οι οικοδομικές επιχειρήσεις [κατασκευαστικές] δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, αλλά υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι: "....τα δικαιολογητικά κατά εργασία φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης"
 • Στις αποδοχές του ΙΚΑ υπολογίζουμε μόνο το 20 % του ΕΚΟ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομησιμότητας πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής

 • Σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη
 • Τοπογραφικά διαγράμματ [4] για όλο το οικοδομικό τετράγωνο σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 [όπως και για την έκδοση οικοδομικών αδειών] με συμπληρωμένα τα ακόλουθα:
         -τον αριθμό του Ο.Τ. σύμφωνο με το Π.Δ. ένταξης της περιοχής σε σχέδιο, το ΦΕΚ ένταξης, ο    αριθμός της αντίστοιχης πινακίδας και απόσπασμα αυτής
         -τις αρχικές ιδιοκτησίες στο οικοδομικό τετράγωνο, με αποτύπωση κτιρίων και περιφράξεων, τα  ρυμοτομούμενα και το εναπομένον εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας
         -όρους δόμησης
 • Τίτλος ιδιοκτησίας από τον οποίο προκύπτει ξεκάθαρα ποιός είναι ο σημερινός ιδιοκτήτης και ποιός ο ιδιοκτήτης στις 10-03-1982 
 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τους τίτλους ιδιοκτησίας
 • Πιστοποιητικά μεταγγραφής και ιδιοκτησίας για τον τελευταίο τίτλο κτήσης από το υποθηκοφυλακείο
 • Αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη από 10-03-1982 από το υποθηκοφυλακείο. Εαν η μερίδα είναι μεγάλη απαιτείται και βεβαίωση δικηγόρου και μηχανικού για την έκταση των ιδιοκτησιών του στις 10-03-1982 στις πολεοδομικές ενότητες του ιδίου ΦΕΚ.
 • Απόσπασμα από την πινακίδα του διατάγματος
 • Διάγραμμα εφαρμογής 
 • Δήλωση ιδιοκτησίας ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί στο δήμο και αντίγραφο της δήλωσης
 • Απόσπασμα κτηματολογίου [όπου εκπονείται]
 • Κατάθεση αμοιβής μηχανικού, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ
 • Τέλος διοικητικών πράξεων 100,00€  [προ υπογραφών]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

 • Οικοδομική άδεια του υπάρχοντος κτιρίου για όλους τους ορόφους
 • Φωτογραφίες όψεων του κτιρίου
 • Αποτύπωση του υπάρχοντος κτιρίου από μηχανικό
       -κατόψεις ορόφων με αναγραφή της οικοδομικής αδείς που υφίσταται
       -τομή κτιρίου
       -τοπογραφικό διάγραμμα
 • Σε περίπτωση που το κτίριο είναι συνιδιόκτητο και οι εργασίες γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας και αντίγραφο του καταστατικού του κτιρίου.   

18 Νοεμβρίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΥΓΓΡΟΥ]

Λόγω ελλιπούς στελέχωσης της υπηρεσίας και των αυξημένων αναγκών αυτής με την εφαρμογή του Ν. 3843/2010 η εύρεση αριθμού παλαιών οικοδομικών αδειών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή θα γίνεται από υπάλληλο της υπηρεσίας κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ από τις 9.00 εως τις 14.00

Για την εύρεση αριθμού οικοδομικών αδειών για την περιοχή των Αθηνών η αναζήτηση γίνεται
Μ Ο Ν Ο στον τομέα πολεοδομία στην Συγγρού με τα ακόλουθα στοιχεία:
οδό, ονοματεπώνυμο εργολάβου, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη οικοπέδου, οικοδομικό τετράγωνο, χρονολογία.