15 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το τμήμα αδειών καθώς επίσης και το τοπογραφικό θα παραμένουν κλειστά για το κοινό κάθε ΤΡΙΤΗ, τις υπόλοιπες μέρες εξυπηρετούν κανονικά από τις 9.00 εως τις 15.00

10 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το αρχείο της πολεοδομίας εξυπηρετεί κοινό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από τις 9.00 εως τις 14.00

8 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την θεώρηση οικοδομικών αδειών με τα δίκτυα ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ 
[διεκρινήσεις και για ρευματοδότηση κτιρίου μετά από ρύθμιση με Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/2011]

Για όλες τις άδειες μετά τις 07-09-1983 προκειμένου να γίνει θεώρηση με τα δίκτυα ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Αίτηση του ιδιοκτήτη στο γενικό πρωτόκολλο του δήμου 
  [παρακαλώ να μου χορηγήσετε ..... θεωρημένα αντίγραφα της υπ' αριθμ. ......... οικ. αδείας, για την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ]
 • Τεχνική έκθεση του γενικού επιβλέποντα μηχανικού
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Διέυθυνση έργου: .....................................
  Ιδιοκτήτης: .............................................
  Αρ. οικ. αδείας: ........................................
  Με την παρούσα τεχνική έκθεση βεβαιώνω, σαν επιβλέπων μηχανικός της ως άνω αδείας, ότι το περιτύπωμα της οικοδομής στο χώρο και η διαμόρφωση του περιβ. χώρου του κτιρίου έγιναν όπως προβλέπεται από την οικ. άδεια. Οι εργασίες που υπολείπονται από την αποπεράτωση του έργου και για τις οποίες σύμφωνα με τον Ν. 1577/85 (άρθρο 22, παρ.1) δεν απαιτείται οικ. άδεια είναι οι εξής: α) .......................... β) .......................... γ) ..........................
 • Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των επιβλεπόντων μηχανικών θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.
  στις οποίες θα αναγράφεται ότι: ως επιβλέπων μηχανικός της οικοδομής ιδιοκτησίας ................., που ευρίσκεται επί της οδού .............................., δηλώνω ότι:
  1. Έχουν αποπερατωθεί οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.
  2. Έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τη στατική μελέτη.
  3. Έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την  μελέτη των υδραυλικών εγκαταστάεων.
  4. Έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα προβλεπόμενα στις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις για τις λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία του κτιρίου (όπου βέβαια απαιτούνται) ήτοι θέρμανση/κλιματισμός/αερισμός/πυροπροστασία/ανυψωτικών συστημάτων/ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως/αερίων καυσίμων
  5. Έχουν εφαρμοστεί οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται.
  6. Έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις για τη θερμομόνωση.
  [σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών, οι υπ. δηλώσεις των επιβλεπόντων μηχανικών θα αφορούν το ως άνω τμήμα. Στην ίδια δήλωση πρέπει να περιγράφεται το στάδιο των εργασιών που βρίσκεται η υπόλοιπη οικοδομή και ότι έχουν εφαρμοστεί όλα τα παραπανω αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αφορούν το συγκεκριμένο στάδιο εργασιών.]
  7. Δεν εκρεμεί καταγγελία ούτε διακοπή εργασιών από την αρμόδια πολεοδομία.
 • Υπεύθυνη δήλωση όλων των ιδιοκτητών θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.
  που θα αναγράφουν:
  1. Έλαβα γνώση της τεχνικής έκθεσης του γενικού επιβλέποντα, συμφωνώ με αυτή και αναλαμβάνω την ευθύνη σε κάθε εργασία που θα εκτελεστεί στην οικοδομή ιδιοκτησίας μου, που ευρίσκεται επί της οδού..........................., που είναι πέρα από τα προβλεπόμενα της υπ'αριθμ. ...................... οικ. αδείας.
  2.
  Δεν εκρεμεί καταγγελία ούτε διακοπή εργασιών από την αρμόδια πολεοδομία.
 • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου Τεχνίτη - Εγκαταστάτη ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
  [ειδικό έντυπο θεωρημένο από το σωματείο του υδραυλικού στο οποίο αναγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν]
 • Έγκριση από Ε.Π.Α. για καύσιμο αέριο
  Δεν απαιτείται σε περίπτωση που:
  -ο φάκελος της οικ. αδείας έχει ημερομηνία αιτήσεως πριν την 04/03/2004
  -πρόκειται να ρευματοδοτηθεί/ηλεκτροδοτηθεί προσθήκη κτιρίου στο οποίο η οικ. άδεια του υφιστάμενου κτιρίου έχει εκδοθεί πριν το 1986.
  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται η έγκριση από την Ε.Π.Α.

 • Πρωτότυπο στέλεχος αδείας ιδιοκτήτη

 • Έλεγχος φορολογικών
  πληρωμένες και οι επιβλέψεις των μηχανικών
 • Αυτοψία
  απαιτείται αν η οικοδομή βρίσκεται εντός του παραδοσιακού τμήματος της Κηφισιάς
 • Βεβαίωση ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ
  [αριθμός παροχών που υπάρχουν στο ακίνητο]
  Χρειάζεται μόνο όταν δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα διαμερίσματα του ακινήτου και απαιτούνται νέα ρολόγια. Στην περίπτωση αυτή για την θεώρηση της οικ. αδείας χρειάζονται και τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.


  ***
 • ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Α' ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 3843/2010

  Απαιτούνται επιπλέον:
  1. Αίτηση που θα αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για την υπαγωγή του χώρου στην ρύθμιση του Ν. 3843/2010
  2.Πρωτότυπο στλέλεχος της οικοδομικής αδείας του ιδιοκτήτη
  3.Γνήσιο αντίγραφο της φωτοτυπίας της αίτησης υπαγωγής
  του χώρου στην ρύθμιση του Ν. 3843/2010
  4.Γνήσιο αντίγραφο της φωτοτυπίας του εντύπου υπολογισμού του ειδικού προστίμου καθώς και το πρωτότυπο για επίδειξη στον υπάλληλο
  5. Φωτοτυπία το χαρτί πληρωμής της τράπεζας για την Α' δόση του ειδικού προστίμου - σε περίπτωση που δεν έχει γίνει περαίωση της διαδικασίας.
 • ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ 'Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Α' ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4014/2011

  Απαιτούνται επιπλέον
  1.Αναλυτική περιγραφή στις υπέυθυνες δηλώσεις των επιβλεπόντων μηχανικών καθώς και του ιδιοκτήτη

7 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Το αρχείο της Πολεοδομίας Γλυφάδας λειτουργεί ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 9.00 εως τη 13.00

3 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΥΓΓΡΟΥ]

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σχεδίων σε μικροφίλμ
εταιρεία ΑΜS, athens microfilm services
Στασινού 11, 116 35, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210- 7225125, 210- 7235282
www.scanning.gr
info@scanning.gr

2 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ [ΣΥΓΓΡΟΥ]

Γενικές οδηγίες σχετικά με τις αιτήσεις του αρχείου οικοδομικών αδειών

 1. Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι το 1964, τα σχέδια βρίσκονται στο αρχείο μικροφίλμ της υπηρεσίας 
 2. Παραλαβή σχεδίων από το αρχείο μικροφίλμ της υπηρεσίας γίνεται από τον αιτούντα προσκομίζοντας αντίγραφο της ταυτότητάς του και συννημένη υπεύθυνη δήλωσή του.
 3. Οι φάκελοι των αδειών που έχουν εκδοθεί από το 1965 και μετά έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες πολεοδομίες. Συνεπώς αιτήσεις γίνονται δεκτές για τα έτη από το 1965 και μετά, μόνο για τις περιοχές αρμοδιοτητας της συγκεκριμένης πολεοδομίας δηλαδή Καισαριανή, Βύρωνας, Ηλιούπολη, Δάφνη και Υμηττός. Για τις υπόλοιπες περιοχές λαμβάνετε διαβιβαστικό σημείωμα προς τις αρμόδιες πολεοδομίες από το αρχείο της υπηρεσίας.
 4. Οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών για όλη την περιφέρεια της Αθήνας και όχι μόνο για τις περιοχές αρμοδιότητας της συγκεκριμένης πολεοδομίας, βρίσκονται αρχειοθετημένοι σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή [ΠΑΠΥΡΟΣ], μόνο για τα έτη από 1958 εως 1997. Η αναζήτησή τους γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
 5. Για άδειες από το 1957 και πριν, απευθύνεστε στο αρχείο.
 6. Τα έντυπα των κατά περίπτωση αιτήσεων τα παραλαμβάνετε από το αρχείο μας.
 7. Για αιτήσεις σχεδίων από παλαιές άδειες, επισυνάπτετε αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής αδείας.
 8. Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τις παλαιές οικοδομικές άδειες απευθύνεστε στο αρχείο [ισόγειο], καθημερινά εκτός Τετάρτης όπου το αρχείο παραμένει κλειστό.
Τηλέφωνο αρχείου: 213- 1600401