11 Απριλίου 2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με το Νόμο 4117-2013/ ΦΕΚ Α'29/5-2-2013
άρθρο 2
10. Παρατείνεται από τη λήξη της η προθεσμία καταβολής όλων των δόσεων του ειδικού προστίμου πράξεων υπαγωγής στο ν. 3843/2010 εως τις 31/05/2013
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.