15 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 
Δεν απαιτείται ακριβές αντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας και σχεδίων αλλά στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη να αναφέρεται: 
'' Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που υποβάλλω, περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τυχούσες αναθεωρήσεις, ενημερώσεις κ.τ.λ. καθώς και τα σχέδια είναι αντίγραφα των ισχύοντων εγκεκριμένων''.

Σε περίπτωση που ο αιτών είχε καταθέσει αίτηση με τον Ν. 3775 / 2009 και είχε πληρώσει το παράβολο, τότε στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αναγράφεται:
'' Το παράβολο που είχα καταθέσει με την αρ. πρωτ. ................  αίτησή μου βάσει του Ν. 3775 / 2009, υποκαθιστά το προβλεπόμενο στον παρόντα νόμο παράβολο [άρθρο 10 Ν. 3843 / 2010]''.