19 Ιουνίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ν. 3843/2010 ΠΕΡΙ Η.Χ.

                                                                         Ακίνητα                 Ακίνητα
                                                                         κατοικίας               άλλης χρήσης

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών                       30-06-2011             30-06-2011

Προθεσμία εφάπαξ πληρωμής ή Α' δόσης
ειδικού προστίμου [για υποβολή αιτήσεων
από 01-01-2011 εως 30-06-2011]                            31-10-2011              31-10-2011

Προθεσμία πληρωμής τελευταίας δόσης
ειδικού προστίμου                                                  28-10-2012             28-12-2012

Δυνατότητα καταβολής ειδικού προστίμου
σε δόσεις                                                               10 δόσεις                 12 δόσεις

Εφάπαξ καταβολή                                                  10% έκπτωση          10% έκπτωση


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για βεβαίωση κύριας χρήσης σε κτίρια προ ΓΟΚ 55 [ χωρίς οικοδομική άδεια]

1. Αποδεικτικά στοιχεία του χρόνου κατασκευής της οικοδομής [π.χ συμβόλαιο, παροδή ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ]
2. Βεβαίωση αστυνομίας ή άλλης δημόσιας αρχής ότι ο χώρος αυτός λειτουργεί με την ίδια ή παρεμφερή χρήση πρό της ισχύος του ΓΟΚ/55 και μέχρι σήμερα
3. Τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κάτοψη του χώρου και τομή από ιδιώτη μηχανικό
4. Φωτογραφίες της οικοδομής θεωρημένες από ιδιώτη μηχανικό
5. Δήλωση στατικής επάρκειας της οικοδομής από δύο [2] διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη για το χρόνο κατασκευής της οικοδομής και τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή.

Με τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση "Χαρακτηρισμού κτιρίου ή τμήματος αυτού  αναγερθέντος προ της ισχύος του από 01-08-1955 Β.Δ./ΤΟΣ [ΓΟΚ55] ως νομίμως υφιστάμενου"
και στην συνέχεια χορηγείται η βεβαίωση καταλληλότητας χώρου κυρίας χρήσης.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Καθε ΔΕΥΤΕΡΑ το τμήμα ελέγχου κατασκευών [2ος όροφος] θα παραμένει κλειστό για το κοινό
για όλες τις διαδικασίες [ Ν. 3843/2010 και Ελέγχου Κατασκευών] προκειμένου να γίνεται τακτοποίηση των αρχείων και διεκπεραίωση εκκρεμουσών υποθέσεων του τμήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για την αίτηση για εγκτατάσταση φωτοβολταϊκων [άδεια μικρής κλίμακας]


1. Εγκεκριμένη κάτοψη δώματος ή στέγης
2. Νέα κάτοψη με τη θέση των φωτοβολταϊκων στοιχείων
3. Μελέτη για την ισχύ [<10 KW]
4. Συναίνεση των συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκων στο δώμα ή την στέγη
5. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας


Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά


Ισχύουσα νομοθεσία
ΑΠΟΦΑΣΗ 29107/07-07-2009 ΦΕΚ 344/ ΑΑΠ / 20-07-2009
ΚΥΑ 04-06-2009 ΑΡΘΡΟ 1      ΦΕΚ 1079/ Β / 04-06-2009

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης κλειστών χώρων στάθμευσης [οι οποίες  δ ε ν  έχουν προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης]


1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας
2.Θεωρημένο φωτοαντίγραφο από το φάκελο της οικοδομικής άδειας [διάγραμμα κάλυψης, κάτοχη στην οποία απεικονίζονται οι θέσεις στάθμευσης]

Στην αίτηση θα πρέπει να :

  • προσδιορίζεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η βεβαίωση [ π.χ. ΘΕΣΗ 1 ή 2]
  • αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και η διεύθυνση αλληλογραφίας


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης κύριας χρήσης

1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας
2. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο κάτοψης και τομής από τον φάκελο της οικοδομικής αδείας σε 1 αντίγραφο
3. Κατοψη και τομή του χώρου από ιδιώτη μηχανικό σε 4 αντίγραφα [προκειμένου να θεωρηθούν για το υγειονομικό]

Στην αίτηση θα πρέπε να:
  • προσδιορίζεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η βεβαίωση [π.χ. κατάστημα 1 ή 2]
  • αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και η διεύθυνση αλληλογραφίας