23 Απριλίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όπως αναφέρεται στα άρθρα 33 και 34 του Ν. 3937/11 και όπως ψηφίστηκε στο ΦΕΚ 60Α/31-3-2011  
 
"Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του άρθρου 22 του ν. 3897/2010
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφεί­λονται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής τέλη και πρόστιμα. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και σχετικά πρόστιμα δεν αναζητούνται.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν.»

Άρθρο 34
1. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011.
Για τις από 1.1.2011 υποβαλλόμενες αιτήσεις η προθε­σμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προ­στίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 31.10.2011.
2. Τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία (Ε.Π.Α.Ε., Επιτροπές Κρίσης Αυ­θαιρέτων, Επιτροπές Κρίσης Ετοιμόρροπων Κτιρίων, Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος -Σ.Χ.Ο.Π.) συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα, μέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους ή τη σύσταση νέων Οργάνων με αντίστοιχες αρμοδιότητες βάσει των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010. "


10 Απριλίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.et.diavgeia.gov.gr

Σύμφωνα με τον  Ν.3861 / 2010 τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3Anew1&catid=60&lang=el

και την εγκύκλιο αυτού την οποία μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.scribd.com/doc/47711047/OTA#

ορίζεται: 
" Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής
4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:.........
19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δηµόσιων και δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήµατος, β) καθορισµού εθνικών δρυµών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισµού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων, ε) καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, στ) καθορισµού λατοµικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυµοτοµικών σχεδίων, προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης της µεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισµού και τροποποίησης όρων δόµησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδοµικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισµού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισµών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων............."

καθώς επίσης και :
"Άρθρο 4 - Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. "

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια [ΝΕΑ ή ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ή ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ] πρεπει να προσκομισθεί στην υπηρεσία Βεβαίωση ΕΠΑ για την ύπαρξη και θέση δικτύου φυσικού αερίου.
Ύστερα από το με αρ. πρωτ. 9616/01-07-2010 έγγραφο τηε εταιρείας παροχής φυσικού αερίου Αττικής και του υπ'αρ. 5293/03-08-2010 εγγράφου της Νομαρχίας Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΝΑΚ
Η υπόχρεωση υποβολής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου καθώς και της Μελέτης Τεχνικής Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας που την συνοδεύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ του ΚΕΝΑΚ θα ισχύει από 1η οκτωβρίου 2010.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Από 04-04-2011 το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών θα παραμένει κλειστό για το κοινό μετά τις 12.00 ώστε να διεκαπαιρεωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις με φακέλους που αφορούν στον Ν.3843/2010 οι οποίοι κατατέθηκαν εντός του έτους 2010.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Για κατάθεση φακέλων που αφορούν στον Ν. 3843/2010 η Πολεδομία του Δήμου Αμαρουσίου θα δέχεται καθημερινά το κοινό από τις 09.00 εως τις 14.00 και θα διεκπαιρεώνει  
εως 70 φακέλους / ημέρα.

Πραγματοποιείται περαίωση καθημερινά από τις 8.30 εως τη 13.30.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Γραφείο Φοροτεχνικού Ελέγχου
Για κάθε άδεια που εκδίδεται από την υπηρεσία ανεξάρτητα σε ποιά περιοχή ή δημο ανήκει η οικοδομή που αφορά στην άδεια αυτή απαιτείται προηγουμένως η καταβολή ποσού ίσου με το 75% του ΚΗ' / 1947 ψηφίσματος υπερ του Δήμου Αργυρούπολης - Ελληνικού.
Το ποσό κατατίθεται απευθείας στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Για ταχυδρομική αποστολή φακέλων που αφορούν στον Ν. 3843/2010 η διεύθυνση πολεοδομίας Αργυρούπολης είναι:

Αργυρουπόλεως 94-96
Τ.Κ. 164 51
Αργυρούπολη

Σε διάστημα 10 [δέκα] ημερών μετά την ταχυδρομική αποστολή θα επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:
210- 9947850 προκειμένου να ενημερωθείτε για το ποιός έχει χρεωθεί τον φάκελό σας. Στην συνέχεια θα έρχεσθε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα σας ενημερώσει για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε.

9 Απριλίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

Στις υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη που αφορούν στον Ν. 3843/2010 να αναγράφονται τα παρακάτω :

  • Η αλλαγή χρήσης του χώρου έγινε το έτος : ........................
  • Δεν εκρεμμεί αλληλογραφία με το τμήμα αυθαιρέτων
  • Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που υποβάλλω, περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τυχόν αναθεωρήσεις, ενημερώσεις κ.τ.λ.
  •  Το στέλεχος καθώς και τα σχέδια που καταυποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα των εγκεκριμένων