31 Μαΐου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ε.Π.Α.Ε. Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου


Κατά την υποβολή φακέλου κατεδάφισης στην ΕΠΑΕ πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το έτος κατασκευής του ακινήτου και με την σημείωση πως "Δεν έχει κατοικήσει σημαίνον πρόσωπο της πολιτικής ή κοινωνικής ζωής του τόπου".


 Σε περίπτωση επανυποβολής φακέλου [λήξη εννιαμήνου κτλ] απαιτούνται νέες αιτιολογικές εκθέσεις στις οποίες να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο κατατίθεται για επανεξέταση ο φάκελος στην ΕΠΑΕ καθώς επίσης και υπογραφές με νέα ημερομηνία από τονμηχανικό εφαρμογής.