19 Ιουνίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης κύριας χρήσης

1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας
2. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο κάτοψης και τομής από τον φάκελο της οικοδομικής αδείας σε 1 αντίγραφο
3. Κατοψη και τομή του χώρου από ιδιώτη μηχανικό σε 4 αντίγραφα [προκειμένου να θεωρηθούν για το υγειονομικό]

Στην αίτηση θα πρέπε να:
  • προσδιορίζεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η βεβαίωση [π.χ. κατάστημα 1 ή 2]
  • αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και η διεύθυνση αλληλογραφίας