19 Ιουνίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης κλειστών χώρων στάθμευσης [οι οποίες  δ ε ν  έχουν προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης]


1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας
2.Θεωρημένο φωτοαντίγραφο από το φάκελο της οικοδομικής άδειας [διάγραμμα κάλυψης, κάτοχη στην οποία απεικονίζονται οι θέσεις στάθμευσης]

Στην αίτηση θα πρέπει να :

  • προσδιορίζεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η βεβαίωση [ π.χ. ΘΕΣΗ 1 ή 2]
  • αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και η διεύθυνση αλληλογραφίας