23 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται στην Δ. Ο. Υ.  για την ηλεκτροδότηση ακινήτων [άδειες που εκδόθηκαν από το 1995 εως σήμερα]

 • Αίτηση [ με αριθμό πρωτοκόλλου]
 • Άδεια οικοδομής [ με έγκριση και σφραγίδα πολεοδομίας για την ηλεκτροδότηση ακινήτου]
 • ΕΚΚΟ [ελάχιστο κόστος κατασκευής από μηχανικό] θεωρημένο από την πολεοδομία
 • Αρχικό πίνακα [θεωρημένο από μηχανικό]
 • Κατάσταση δικαιολογητικών *
 • Τελικό πίνακα [πραγματικών δαπανών - υπογεγραμμένο κ θεωρημένο από μηχανικό]
 • Όλα τα δικαιολογητικά κατά εργασία
 • Δήλωση εργασιών [μόνο για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών]
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 [θεωρημένη για το γνήσιο από ΚΕΠ ή Α.Τ.]
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου [φωτοτυπία]
 • Δηλώσεις εισοδημάτων [ε1 και ε9] από την έναρξη εργασιών
* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Αν τα δικαιολογητικά των δαπανών, έχουν υποβληθεί με τις δηλώσεις εισοδήματος ανά έτος πραγματοποίησής τους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι: "....τα δικαιολογητικά κατά εργασία έχουν υποβληθεί στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, ετών....."
 • Οι οικοδομικές επιχειρήσεις [κατασκευαστικές] δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, αλλά υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι: "....τα δικαιολογητικά κατά εργασία φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης"
 • Στις αποδοχές του ΙΚΑ υπολογίζουμε μόνο το 20 % του ΕΚΟ.