9 Απριλίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

Στις υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη που αφορούν στον Ν. 3843/2010 να αναγράφονται τα παρακάτω :

  • Η αλλαγή χρήσης του χώρου έγινε το έτος : ........................
  • Δεν εκρεμμεί αλληλογραφία με το τμήμα αυθαιρέτων
  • Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας που υποβάλλω, περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τυχόν αναθεωρήσεις, ενημερώσεις κ.τ.λ.
  •  Το στέλεχος καθώς και τα σχέδια που καταυποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα των εγκεκριμένων