10 Απριλίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΝΑΚ
Η υπόχρεωση υποβολής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου καθώς και της Μελέτης Τεχνικής Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας που την συνοδεύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ του ΚΕΝΑΚ θα ισχύει από 1η οκτωβρίου 2010.