19 Ιουνίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για βεβαίωση κύριας χρήσης σε κτίρια προ ΓΟΚ 55 [ χωρίς οικοδομική άδεια]

1. Αποδεικτικά στοιχεία του χρόνου κατασκευής της οικοδομής [π.χ συμβόλαιο, παροδή ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ]
2. Βεβαίωση αστυνομίας ή άλλης δημόσιας αρχής ότι ο χώρος αυτός λειτουργεί με την ίδια ή παρεμφερή χρήση πρό της ισχύος του ΓΟΚ/55 και μέχρι σήμερα
3. Τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κάτοψη του χώρου και τομή από ιδιώτη μηχανικό
4. Φωτογραφίες της οικοδομής θεωρημένες από ιδιώτη μηχανικό
5. Δήλωση στατικής επάρκειας της οικοδομής από δύο [2] διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη για το χρόνο κατασκευής της οικοδομής και τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή.

Με τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση "Χαρακτηρισμού κτιρίου ή τμήματος αυτού  αναγερθέντος προ της ισχύος του από 01-08-1955 Β.Δ./ΤΟΣ [ΓΟΚ55] ως νομίμως υφιστάμενου"
και στην συνέχεια χορηγείται η βεβαίωση καταλληλότητας χώρου κυρίας χρήσης.